E-Mongolia-д орсон төрийн 316 үйлчилгээг танилцууллаа

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар E-Mongolia системд 592 үйлчилгээг цахимжуулахаар ажиллаж байна.

Одоогоор цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia- д төрийн 316 үйлчилгээ орсныг танилцуулав.

Архивын ерөнхий газар

    Мал тооллогын лавлагаа

    Хүн амын тооллогын лавлагаа

    Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

    Цалингийн баримт бичгийн лавлагаа

    Бусад лавлагаа, тодорхойлолт

Нийслэлийн архивын газар

    Акт дүгнэлтийн лавлагаа

    Банк санхүүгийн архивын лавлагаа олгох

    Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар

    Захирамжлалын барим бичгийн лавлагаа / захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр/

    Нас барсны бүртгэлийн архивын лавлагаа

    Нотариатын баримтын хуулбар

    Орон сууцны холбогдолтой баримтын лавлагаа

    Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох

    Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

    Цагаатгалын лавлагаа олгох

    Цалингийн тодорхойлолт

    Шилжилт хөдөлгөөний холбогдолтой лавлагаа

    Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа /иргэн /

    Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа / аж ахуй нэгж, байгууллага/

    Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа

Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар / аж ахуй нэгж, байгууллагын үйлчилгээ /

    Амралтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

    Аялал жуулчлалын байгууламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулах

    Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

    Жуулчны баазны үйл ажиллагаа эрхлээх зөвшөөрөл шинээр авах

    Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

    Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

    Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах

    Ан агнах тусгай зөвшөөрөл олгох

    Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт

    Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага амьтны цуглуулгыг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар гадаадад гаргах, зөвшөөрөл     олгох

    Судалгаа шинжилгээнээс бусад зориулалтаар гадаадад зөвшөөрөл олгох

    Судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар хувиргасан амьд организмыг гарган авах, туршил явуулах эрх олгох

    Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах зөвшөөрөл

    Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл /1000кг/

    Ховор амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргах нэг     удаагийн зөвшөөрөл олгох

    Хувиргасан амьд организм, экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх зөвшөөрөл олгох

    Хувиргасан амьд организмыг үйлдвэрлэх эрх олгох

    Элбэг амьтан, тэдгээрийн газартай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргах

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

    Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт / Нийслэл /

    Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож гэрээ байгуулах

    Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах

    Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт Засаг даргын тодорхойлолт гаргах

    Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах

    Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл

    Элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгох

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

    Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхийн тодорхойлолт

    Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тодорхойлолт

    Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

    Суурь боловсролын гэрчилгээний тодорхойлолт

Боловсролын үнэлгээний төв

    Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын шалгуулагчийн мэдээлэл

Гаалийн ерөнхий газар

    Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт / иргэн /

    Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт / аж ахуй нэгж, байгууллага/

Гадаад харилцааны яам

    Архивын лавлагаа / ажилд томилсон, чөлөөлсөн, сургалт, чөлөө гэх мэт/

    Архивын сан хөмрөгт баримт байхгүй тодорхойлолт

    Гэрээ, хэлэлцээрийн хуулбар авах

    Цалингийн тодорхойлолт авах / 7 хүртэлх жил/

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

    В ангиллын визийн зөвшөөрөл авах /иргэн /

    В ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх /аж ахуй нэгж, байгууллага/

    J ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх /аж ахуй нэгж, байгууллага/

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар / аж ахуй нэгж байгууллага /

    Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт

    Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах

    Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл сунгах

    Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл сэргээх

    Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл шинээр авах

    Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт

    Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах

    Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах

    Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх

    Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

    Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах

    Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгах

    Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх

    Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах

 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн     тодорхойлолт

    Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах

    Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах

    Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх

    Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах

    Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

    Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах

    Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах

    Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх

    Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах

    Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

    Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж     авах

    Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх     сунгуулах

    Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх     сэргээх

    Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх     шинээр авах

    Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн     тодорхойлолт 

Авто тээврийн үндэсний төв

    Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ

    Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл

    Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа

    Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах

    Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах

Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар

    Авто замд орц, гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах

    Инженерийн шугам, сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх     зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах

    Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагатай төлбөртэй зогсоолын гэрээ хийх

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар

    Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт гаргах үйлчилгээ

Мэдээлэл, холбооны сүлжээ ТӨХК

    Барилга байгууламжуудыг холбоожуулах үед техникийн нөхцөл олгох, сунгах /B/

    Холбооны худаг, сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, боломжтой тохиолдолд шилжүүлэх техникийн     нөхцөл олгох, сунгах /C/

    Хороолол хотхоны хэмжээний барилга байгууламжуудыг холбоожуулах техникийн нөхцөл олгох, сунгах / D/

    Шилэн кабель суурилуулах техникийн нөхцөл шинээр олгох сунгах /А/

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

    Адууны ясны гурил

    Амьд мал, амьтан, шувуу, үр хөврөл

    Амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / нохой, муур /

    Ангийн олзвор

    БНХАУ руу экспортлох хивгийн эрүүл мэндийн гэрчилгээ

    БНХАУ-д экспортлох адууны махан бууз, банш

    БНХАУ-д экспортлох адууны маханд олгох мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчилгээ

    БНХАУ-д экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлгийн     гэрчилгээ

    БНХАУ-д экспортлох хонь, ямааны маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ

    БНХАУ-д экспортлох үхрийн маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ

    Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох үхрийн мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

    Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох адууны мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

    Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох түүхий эдийн гэрчилгээ / үс, ноос, эвэр, туурай гэх мэт/

    Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох хиам, лаазалсан мах, махан бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

    Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох хонь ямааны махны гэрчилгээ

    Евроазийн холбооноос бусад улсад экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / өлөн гэдэс /

    Европын холбооны улсад экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / өлөн гэдэс /

    Зэрлэг шувууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ

    Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн

    Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд

    Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд

    Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд / арьс, шир/

    Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд / ноос, ноолуур/

    Малын яс болон өөхнөөс гаргаж авсан бүтээгдэхүүн

    Малын яснаас гаргаж авсан бүтээгдэхүүн

    Мах махан бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчилгээ

    Мод, модон бэлдэц, монгол гэрийн мод

    Солонгос улс руу экспортлох адууны махан дайвар

    Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

    Туяа эмчилгээний үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

    Тэсрэх материал ашиглах хяналтын хуудас

    Тэсрэх материал тээвэрлэх хуудас

    Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн

    Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд

    Ургамал, үр, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн

    Усны амьтан

    Хятад улс руу экспортлох нядалгааны адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ

    Хятад улс руу экспортлох үржлийн адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ

    Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

    Цацрагийн үүсгүүр импортлох тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл

    Цацрагийн үүсгүүр тээвэрлэх өргөдлийн маягт

    Цацрагийн үүсгүүр экспорт тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл

    Цооног өрөмдлөгийн судалгаанд цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тээвэрлэх эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл    

    Цөмийн онош зүйн үүсгүүр ашиглах хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

    Эмнэлгийн эмчилгээ оношилгоонд ашиглах цацрагийн үүсгүүр импортлох зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл

    Эрүүл мэндийн чиглэлээр рентген аппарат ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

    Япон улс руу гаргах сүүний гэрчилгээ

    Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний машин механизм, тоног, төхөөрөмжид гэрчилгээ олгох

    Өлөн гэдэг дамжуулан тээвэрлэх

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

    Иргэн / даатгуулагч/ -д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт

    Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт

    Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа

    Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах

    Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах

    Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

    Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин     авах

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг         дахин олгох

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

    Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

    Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах   

Нийслэлийн соёл, урлагийн газар

    Билльярд, боулинг, дэлгэцийн гольф, автоматаар тоглоом эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

    Диско клуб эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

    Дэлгэцийн болон дүрс бичлэгийн бүх төрлийн кино үзвэрийн газар үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах,     сунгуулах

    Караоке эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

    Соёл урлагийн / дуу, хөгжим, бүжиг, драм, кино драм, загвар, хөтлөгч, жүжигчин, тайзны яриа, илтгэх урлаг, уран зураг,     фото зураг, төрөл бүрийн хатгамал, нүүр будаг, хувиргалт сургалтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр     авах, сунгуулах

    Тайчих клуб эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах 

Татварын ерөнхий газар

    Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар

    Автын агаарын бохирдлын төлбөр

    Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар

    Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр

    Арилжааны банкны суутгасан АМНАТ

    Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр

    Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

    Байгалийн ургамал нөөц ашигласны төлбөр

    Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны албан татвар төлөх

    Газрын төлбөр төлөх

    Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

    Галт зэвсгийн албан татвар төлөх

    Дотоодын архины онцгой албан татвар

    Дотоодын бараа, бүтээгдэхүүний суутгасан НӨАТ

    Дотоодын дарсны онцгой албан татвар

    Дотоодын пивоны онцгой албан татвар

    Дотоодын спиртийн онцгой албан татвар

    Дотоодын тамхины онцгой албан татвар

    Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар

    Зам ашигласны төлбөр

    Иргэнд олгох тодорхойлолт

    Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлөх

    Мөнгөн хадгаламжийн хүү орлогоос суутгасан албан татвар төлөх

    Нийслэлийн хотын албан татвар

    Нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөр

    Ойн нөөц ашигласны төлбөр

    Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын төлбөр

    Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НӨАТ

    Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын АМНАТ-ын тусгай төлбөр

    Суутгагчийн хуулийн этгээдэд олгосон орлогоос суутгасан татвар төлөх

    Суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

    Татварын алданги төлөх

    Татварын торгууль төлөх

    Тендерийн тодорхойлолт

    Томоохон эх үүсвэрийн агаарын бохирдлын төлбөр

    Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх

    Ус бохирдуулсны татвар төлөх

    Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлөх

    Хувь хүний орлогын татвар төлөх

    Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татвар

    Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр төлөх

    Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар

    Үүсмэл ордын нөөц ашигласны төлбөр

    Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөр

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

    Дулааны техникийн нөхцөл /Шинээр дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох /

    Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөл

    Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн төлбөр, тооцооны лавлагаа, онлайн төлбөр тооцоо /Улаанбаатар дулааны сүлжээ /

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

    Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа

    Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа

    Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа

    Иргэний үнэмлэх дахин авах

    Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа

    Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний лавлагаа

    Оршин суугаа хаягийн лавлагаа

    Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа

    Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа

    Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

    Хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагаа

    Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа

    Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа

    Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа

    Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа

    Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа

    Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

    Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа

    Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа

    Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин захиалах

    Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа

    Сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт     сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцах

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

    Үүрэн холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тухай зөвшөөрөл авах

    Арилжааны радио /хэт богино долгион/ үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тухай зөвшөөрөл

    Арилжааны радио

    Арилжааны телевиз

    Бүртгэлийн гэрчилгээ

    Интернэтийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

    Интернэтийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл

    Мэдээлэл, холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

    Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах /бусад/

    Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах / хиймэл дагуулаар дамжуулах /

    Олон нитийн радио, телевиз

    Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ

    Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл

    Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг

    Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл сунгалт – Арилжааны радио

    Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

    Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

    Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

    Сансрын хөдөлгөөнт холбооны тусгай зөвшөөрөл

    Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

    Суурин холбооны тусгай зөвшөөрөл

    Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

    Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн тохирлын гэрчилгээ – баталгаажуулалт

    Шуудангийн сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

    Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

    Үүрэн холбооны тусгай зөвшөөрөл сунгалт

    Төлбөртэй радио, телевиз

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар

    Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

    Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

    Монгол Улсын иргэдийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

    Японы ур чадварын дадлагажигчийн тодорхойлолт

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар

    Гадаадаас ажиллах хүч авах үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох

    Ихэр хүүхдийн тэтгэмж

    Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт

    Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт / нийслэл /

    Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт / орон нутаг /

    Хүүхдийн мөнгө олгож байгаа эсэх тодорхойлолт

    Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт

    Өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тодорхойлолт

Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газар

    Одонгийн мөнгө

Цагдаагийн ерөнхий газар

    Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа

    Жолоодох эрхийн оноо

    Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл

    Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт

    Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт

    Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох

    Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /1 жил/

    Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /2 жил/

    Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /3 жил/

    Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт

    Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тодорхойлолт 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

    Суллагдсан тухай тодорхойлолт

    Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт / иргэн /

Дархан, Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК

    Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн онлайн систем

Улаанбаатар цахилгаан түгээх мүлжээ ТӨХК

    Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэл шалгах, төлбөр төлөх үйлчилгээ

Багануур, зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ

    Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

Эрдэнэт, Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ

    Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

Эрчим хүчний яам

    Цахилгааны техникийн нөхцөл / 1MBA болон түүнээс дээш ачаалалтай эсвэл цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэр шинээр     барьж, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох /

    Эрчим хүчний барилга байгууламж эзэмших тусгай зөвшөөрөл

    Эрчим хүчний барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-ийн цахим лавлагаа

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

    Эрүүл мэндийн даатгалын лавлагаа

Эрүүл мэндийн яам

    Урьдчилан сэргийлэх тарилгын гэрчилгээ

Хот байгуулалт хөгжлийн газар

    Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршилд барилга барих хүсэлт гаргах

    Тусгай хамгаалалттай газар нутагт барилга барих хүсэлт гаргах

    Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

    Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

Сэтгэгдэл:
Таны IP: (3.238.96.184)